CSCM
Membership
 
 
Beijing | ShanghaiAnhui,Shaanxi | Shandong,Wuhan
Nanjing,Sichuan | Hunan,Henan | Liaoning,Lanzhou | Fujian,ZhenjiangGuangdong,Jilin
 
Beijing
Name
Gender
Position
Address Tel/Email
Zhongzhi Bai
male
Professor
(100080) Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Chinese Academy of Sciences Tel: (10) 62630992(O)
Email: bzz@lsec.cc.ac.cn
Zhiming Chen
male
Professor
(100080) Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Chinese Academy of Sciences, Tel: (10) 62545823
Email: zmchen@lsec.cc.ac.cn
Yuhong Dai
male
Associate Professor
(100080) Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Chinese Academy of Sciences Tel: (10) 62627375
Email: dyh@lsec.cc.ac.cn
Qiang Du
male
Professor
(100080) Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Chinese Academy of Sciences Tel: (10) 62627385
Email: qdu@lsec.cc.ac.cn
Dehao Yu
male
Professor
(100080) Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Chinese Academy of Sciences Tel: (10) 62553888
Email: ydh@lsec.cc.ac.cn
Yaxiang Yuan
male
Professor
(100080) Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Chinese Academy of Sciences Tel: (10) 62559001
Email: yyx@lsec.cc.ac.cn
Zhongci Shi
male
Professor
(100080) Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Chinese Academy of Sciences Tel: (10) 62587583
Email: shi@lsec.cc.ac.cn
Lieheng Wang
male
Professor
(100080) Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Chinese Academy of Sciences Tel: (10)62629285
Email: wlh@lsec.cc.ac.cn
Linbo Zhang
male
Professor
(100080) Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Chinese Academy of Sciences Tel: (10) 62630993
Email: zlb@lsec.cc.ac.cn
Mengzhao Qin
male
Professor
(100080) Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Chinese Academy of Sciences Tel: (10) 62627309
Email: qmz@lsec.cc.ac.cn
Ziluan Wei
male
Professor
(100080) Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Chinese Academy of Sciences Tel: (10)62626533
Email: wzl@lsec.cc.ac.cn
Guoliang Xu
male
Professor
(100080) Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Chinese Academy of Sciences Tel: (10) 62624352
Email: xuguo@lsec.cc.ac.cn
Jialin Hong
male
Associate Professor
(100080) Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Chinese Academy of Sciences Tel: (10) 62545821
Email: hjl@lsec.cc.ac.cn
Xuejun Xu
male
Associate Professor
(100080) Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Chinese Academy of Sciences Tel: (10) 62627375
Email: xxj@lsec.cc.ac.cn
Xiangyang Ge
male
Editor
(100080) Journal of Computational Mathematics Editorial Office, Chinese Academy of Sciences Tel: (10) 62555115
Email: gxy@icmsec.cc.ac.cn
Jing Li
female
Editor
(100080) Journal of Computational Mathematics Editorial Office, Chinese Academy of Sciences Tel: (10) 62555115
Email: lijing@icmsec.cc.ac.cn
Pingbing Ming
male
Associate Professor
(100080) Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Chinese Academy of Sciences Tel: (10) 62626583
Email: mpb@lsec.cc.ac.cn
Zuoliang Xu
male
Ph.D. student
(100080) Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Chinese Academy of Sciences Tel: (10) 62630992
Email: zlxu@lsec.cc.lac.cn
Mingyan Wang
male
Ph.D. student
(100080) Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Chinese Academy of Sciences Tel: (10) 62555314; 82682234
Email: wmy@lsec.cc.ac.cn
Jianqiang Sun
male
Ph.D. student
(100080) Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Chinese Academy of Sciences Tel: (10) 62555314; 82682175
Email: sjq@lsec.cc.ac.cn
Yanjing shan
male
Ph.D. student
(100080) Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Chinese Academy of Sciences Tel:
Email: syj@lsec.cc.ac.cn
Siming Huang
male
Associate Professor
(100080) Institute of Policy and Management, Chinese Academy of Sciences Tel: (10) 62522964
Email:
Shide Feng
male
Associate Professor
(100029) Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences Tel: (10) 62043452-216
Email: fsd@lasg.iap.ac.cn
Zhongzhen Ji
male
Professor
(100029) Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences Tel: (10) 62043430-204(O)
Email: jzhz@lasgsgi4.iap.ac.cn
Zaizhong Ma
male
Master student
(100029) Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences Tel: (10)62043455-232
Email: mzz@mail.iap.ac.cn
Xin Zhang
male
Ph.D. student
(100029) Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences Tel: (10) 62043455-204
Email: zhangx@mail.iap.ac.cn
Xiaoyan Zhang
female
Master student
(100029) Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences Tel:
Email: xyz@mail.iap.ac.cn
Jiachang Sun
male
Professor
(100080) Institute of Software, Chinese Academy of Sciences Tel: (10) 62635036(O)
Email: jiachang@admin.iscas.ac.cn
Pingwen Zhang
male
Professor
(100871) School of Mathematical Sciences, Peking University Tel: (10) 62759851
Email: pzhang@pku.edu.cn
Zhiping Li
male
Professor
(100871) School of Mathematical Sciences, Peking University Tel: (10) 62344014(H)
Email: zpli@math.pku.edu.cn
Shufang Xu
male
Professor
(100871) School of Mathematical Sciences, Peking University Tel: (10) 62755862(H)
Email:
Longan Ying
male
Professor
(100871) School of Mathematical Sciences, Peking University Tel: (10) 62752617
Email: yingla@math.pku.edu.cn
Lihua Chen
male
Associate Professor
(100871) Guanghua School of Management, Peking University Tel:
Email:
Xingzhi Zhan
male
Associate Professor
(100871) School of Mathematical Sciences, Peking University Tel:
Email: zhan@math.pku.edu.cn
Haiyan Jiang
female
Master student
(100871)Peking University Tel:
Email: mathjhy@263.net
Yanping Sheng
male
(100085)Beijing Institute of Machinery Tel: (10) 62939183
Email:
Hanqing Fu
male
Associate Professor
(100088) Institute of Applied Physics and Computational Mathematics, Beijing Tel:
Email: fuhg@hotmail.com
Guoxing Han
male
Professor
(100088) Institute of Applied Physics and Computational Mathematics, Beijing Tel: 62014411-3103
Email: Js7s@mail.iapcm.ac.cn
Longjun Shen
male
Professor
(100088) Institute of Applied Physics and Computational Mathematics, Beijing Tel: (10) 62370803(H); 82570996(O)
Email: shenlj@mail.iapcm.ac.cn
Xijun Yu
male
Associate Professor
(100008) Institute of Applied Physics and Computational Mathematics, Beijing Tel:
Email:
Mingduan Tang
male
Professor
(100854) P.O. Box 142-213, Beijing Tel: (10) 68389085
Email: mdtang@btamail.net.cn
Houde Han
male
Professor
(100084) Department of Mathematical Sciences Tsinghua University, Tel: (10)62752708(H)
Email: Hhan@math.tsinghua.edu.cn
Xiancheng Hu
male
Professor
(100084) Institute of Mathematics Tel:
Email: xhu@math.tsinghua.edu.cn
Dinghui Yang
male
Professor
(100084) Department of Mathematical Sciences Tsinghua University Tel: (10) 62788972
Email: dhyang@math.tsinghua.edu.cn
Gang Xu
male
(100009) Higher Education Press Mathematics Office Tel:
Email:
Qingyang Li
male
Director
(100084) Department of Mathematical Sciences Tsinghua University Tel:
Email:
Qing Zhou
male
Professor
Mathematics and Physics Office, National Natural Science Foundation of China Tel:
Email:
Jiming Wu
male
Post Ph.D.
(100088) Institute of Applied Physics and Computational Mathematics, Beijing Tel:
Email: wjm1999@yahoo.com
Go to Top
Shanghai
Name
Gender
Position
Address Tel/Email
Benyu Guo
male
Professor
(200234) School of Mathematical Sciences, Shanghai Normal University Tel: (21) 64322505-216
Email: byguo@guomai.sh.cn
Guorong Wang
male
Professor
(200234) School of Mathematical Sciences, Shanghai Normal University Tel: (21)
Email: mathsci@shtu.edu.cn
Xinmin Xiang
male
Professor
(200234) School of Mathematical Sciences, Shanghai Normal University Tel: (21)
Email: mathsci@shtu.edu.cn
Jiaxiang Xiang
male
Professor
(200234) School of Mathematical Sciences, Shanghai Normal University, President Office Tel: (21)
Email: jxxiang@shtu.edu.cn
Jin Cheng
male
Professor
(200433) Department of Mathematics, Fudan University, Shanghai Tel: (21)
Zhihao Cao
male
Professor
(200433) Department of Mathematics, Fudan University, Shanghai Tel: (21)
Email: zcao@fudan.edu.cn
Erxiong Jiang
male
Professor
(200433) Department of Mathematics, Fudan University, Shanghai Tel: (21)65646439(O)
Email: ejiang@fudan.edu.cn
Likang Li
male
Professor
(200433) Department of Mathematics, Fudan University, Shanghai Tel: (21)
Email:
Guoqiang He
male
Professor
(201800) Department of Mathematics, Shanghai University (Jiading) Tel: (21)62820045(O)
Email: heguoqiang@citiz.com
Musheng Wei
male
Professor
(200062) Department of Mathematical, East China normal University, Shanghai Tel: (21)
Email: mwei@math.ecnu.edu.cn
Wenwei Tu
male
Associate Professor
(212003) East China Shipbuilding Engineering Institute 132# Tel: (21)8823244
Email:
Baorui Song
male
Associate Professor
(200030) Department of Mathematics, Shanghai jiaotong University Tel: (21)62932784
Email: barysong@public4.sta.net.cn
Liping He
male
Associate Professor
(200030) Department of Mathematics, Shanghai Jiaotong University Tel: (21)
Email: homelphe@online.sh.cn
Chenglong Xu
male
Associate Professor
(201800) Department of Mathematics, Shanghai University Tel: (21)56198009
Email:
Guiding Gu
male
Associate Professor
(201800) Department of Mathematics, Shanghai University Tel: (21)64134971
Email: guiding@online.sh.cn
Biao Yang
male
Associate Professor
(200234) School of Mathematical Sciences, Shanghai Normal University Tel: (21) 62552681
Email: byang@public2.sta.net.cn
Detong Zhu
male
Associate Professor
(200234) School of Mathematical Sciences, Shanghai Normal University Tel: (21)
Email: mathsci@shtu.edu.cn
Yuhao Cong
male
Associate Professor
(200234) School of Mathematical Sciences, Shanghai Normal University Tel: (21) 64322505-216
Email: mathsci@shtu.edu.cn
Shenghan Xu
male
Associate Professor
(200234) School of Mathematical Sciences, Shanghai Normal University Tel: (21)
Email: mathsci@shtu.edu.cn
Yimin Wei
male
Lecturer
(200433) Department of Mathematics, Fudan University, Shanghai Tel: (21)
Email: ymwei@fudan.edu.cn
Zhongyun Liu
male
postal PH.D.
(201800) Department of Mathematics, Shanghai University Tel: (21)
Email:
Jiachun Bi
male
Ph.D. student
(200433) Institute of Mathematics, Fudan University, Shanghai, Tel: (21)65115153
Email:
Huiyuan Li
male
PH.D. student
(201800) Department of Mathematics, Shanghai University Tel: (21)
Email: hynli@sh163a.sta.net.cn
Lilian Wang
male
Ph.D. student
(201800) Department of Mathematics, Shanghai University Tel: (21)
Email:
Xiujian Feng
female
Master student
(200092) Department of Applied Mathematics, Tongji University, Shanghai Tel: (21)65985083
Email:
Wei Zhou
male
Master student
(200234) School of Mathematical Sciences, Shanghai Normal University, P.O.Box 305 Tel: (21) 64324028
Email:
Ying Zhu
female
Master student
(200234) School of Mathematical Sciences, Shanghai Normal University, P.O.Box 305 Tel: (21)
Email: coolhand@public3.sta.net.cn
Weibin Zhang
male
Master student
(200234) School of Mathematical Sciences, Shanghai Normal University, P.O.Box 305 Tel: (21)
Email:
Shaoquan Gu
male
Master student
(200234) School of Mathematical Sciences, Shanghai Normal University, P.O.Box 305 Tel: (21)64324345
Email:
Jing Gao
male
Master student
(200234) School of Mathematical Sciences, Shanghai Normal University, P.O.Box 305 Tel: (21)
Email: Gg@263.net
Qian Guo
male
Master student
(200234) School of Mathematical Sciences, Shanghai Normal University, P.O.Box 305 Tel: (21)
Email:
Jianing Cai
male
Master student
(200234) School of Mathematical Sciences, Shanghai Normal University, P.O.Box 305 Tel: (21) 64324033
Jun Fu
male
Master student
(200234) School of Mathematical Sciences, Shanghai Normal University, P.O.Box 305 Tel: (21) 64324722
Chunfang Fu
female
(200234) School of Mathematical Sciences, Shanghai Normal University, P.O.Box 305 Tel: (21)
Email: mathsci@shtu.edu.cn
YiMing Gu
male
(200234) School of Mathematical Sciences, Shanghai Normal University, P.O.Box 305 Tel: (21)
Email: mathsci@shtu.edu.cn
Zhumao Song
male
(200234) School of Mathematical Sciences, Shanghai Normal University, P.O.Box 305 Tel: (21)
Email: mathsci@shtu.edu.cn
Qi Li
female
(200234) School of Mathematical Sciences, Shanghai Normal University Tel: (21)
Email: mathsci@shtu.edu.cn
Peidong Wu
male
(200234) School of Mathematical Sciences, Shanghai Normal University Tel: (21)
Email: mathsci@shtu.edu.cn
Leihong Zhu
male
(200234) School of Mathematical Sciences, Shanghai Normal University Tel: (21)
Email: mathsci@shtu.edu.cn
Meisheng Yao
male
(200234) School of Mathematical Sciences, Shanghai Normal University Tel: (21) 62552681
Email: mathsci@shtu.edu.cn
Yuanming Wang
female
(200062) Department of Mathematics, East China Normal University, Shanghai Tel: (21)
Email: ymwang@math.ecnu.edu.cn
Wenbin Chen
male
(200433) Department of Mathematics, Fudan University, Shanghai Tel: (21)
Email: wbchen@fudan.edu.cn
Yongxin Yuan
male
(212003) East China Shipbuilding Engineering Institute 132# Tel: (21)
Email:
Go to Top
 
Anhui,Shaanxi
Name
Gender
Position
Address Tel/Email
Xueqiao Du
male
Professor
(230009) School of Sciences, Hefei University of Technology, Hefei Anhui Tel: (551)2902083
Email: dxqwxzcy@mail.hf.ah.cn
Jieqing Tan
male
Professor
(230009) Department of Mathematics Hefei University of Technology, Hefei Anhui Tel: (551)2903485
Email: jqtan@mail.hf.ah.cn
Hongyi Wu
male
Professor
(230009) Department of Mathematics Hefei University of Technology, Hefei Anhui Tel: (551)3633504
Email:
Gongqin Zhu
male
Professor
(230009) Department of Mathematics, Hefei University of Technology, Hefei Anhui Tel: (551)2627230
Email:
Ruxun Liu
male
Professor
(230026) Department of Mathematics, University of Science and Technology of China Tel: (551)3601020
Email: liurx@ustc.edu.cn
Dexin Cao
male
Professor
(221008) School of Sciences China University of Mining and Technology, Xuzhou Tel: (516)3883165; 3884433
Email:
Suiyang Chen
male
Professor
(710049) Departmentof Information Science,School of Science, Xi'an Jiaotong University, Tel: (29)2664159; 2660951
Email:
Yinnian He
male
Professor
(710049) Department of Mathematics, Xi'an Jiaotonf University, Tel: (29)2669051
Email: ynhe@xjtu.edu.cn
Tianxiao Zhou
male
Professor
(710068) 631 Institute, aviation industry Corporation of Xi'an Tel: (29)5261012-3007(O)
Email: Txzhou@163.net
Songlin Chen
male
Associate Professor
(243002) Anhui University of Technology, Maanshan, Anhui Tel: (555)2400497
Email:
Lei Zhou
male
Senior engineer
Institute of aviation Computing Technology of China Tel: (29)
Email: zhoulei8496335@sina.com
Yonghui Guo
female
Assistant Professor
(710024) Institute of northwest nuclear techniques, Xi'an, Shanxi P.O. Box 69-15 Tel: (555)
Email:
Hong Li
female
Ph.D. student
(230026) Department of Mathematics, University of Science and Technology of China Tel: (551)2907697
Email: schenken@sina.com
Xikun Liang
male
Ph.D. student
(230009) School of Computer, Hefei University of Technology, Hefei Tel: (29)2674935
Email:
Xiangtao Mo
male
Ph.D. student
(710049) School of Science, Xi'an Jiaotong University  
Lei Zhou
male
Ph.D. student
(710068) 631 Institute, aviation industry corporation of Xi'an Tel:
Email: zhoulei@1968@hotmail.com
Zhaochi Zhang
male
Editor-in-Chief
(710072) Department of Mathematics, Northwestern Polytechnical University Tel:
Email: edtbdscm@263.net
Go to Top
 
Shandong,Wuhan
Name
Gender
Position
Address Tel/Email
Qi Duan
male
Professor
(250061) Shandong University of Technology Tel: (531) 2955081-2597
Email:
Qian Li
male
Professor
(250014) Department of Mathematics, Shandong Normal University, Tel: (531) 8565573
Email: Li_qian@163.net
Jian Gao
male
Professor
(430075) Department of mathematics, Huazhong University of Technology, Tel:
Email: pm621110@public.wh.hb.cn
Junan Lu
male
Associate Professor
Wuhan University of Hydraulic and Electrical Engineering, Tel: (27) 87882211-3425
Email:
Shucen Xie
male
Associate Professor
(266003) Department of Applied Mathematics, Ocean University of China, Qingdao, Shandong Tel: 2032332(H)
Email: ssxie@public.qd.sd.cn
Weinan Zhao
male
Associate Professor
(250100) School of Mathematics and System Sciences, Shandong University, Tel: (531)250100
Email: wdzhao@math.sdu.edu.cn
Dingfang Li
male
Associate Professor
Department of Mathematics, Wuhan University Tel: (27) 67803568
Email: lidingfang@263.net
Zhongxi Mo
male
Associate Professor
(430072) School of Mathematics and statistics, Wuhan University Tel: (27) 87684677
Email: zhxmo@whu.edu.cn
Chengjian Zhang
male
Associate Professor
(430074) Department of Mathematics, Huazhong University of Technology, Wuhan, Tel:
Email: cjzhang@mail.hust.edu.cn
Qingsong Zou
male
Professor
(430072) School of Mathematics and statistics, Wuhan University Tel:
Email: q-zou@hotmail.com
Xuegang Yuan
male
Lecturer
(264005) Department of Mathematics and information Sciences, Yantai University, Shangdong Tel: (535) 6902861
Email:
Yanjin Wang
male
Master student
(430072) School of Mathematics and statistics, Wuhan University Tel: (27) 87876061
Email: jasonwyj@263.net
Haiming Gu
male
(266042) Department of Computer, Qingdao College of Chemical Technology, Shangdong Tel:
Email: guhm@public.qd.sd.cn
Weijia Zhao
male
Department of Mathematics, Qingdao University, Shandong Tel: (532) 2713972
Email:
Go to Top
 
Nanjing,Sichuan
Name
Gender
Position
Address Tel/Email
Hua Dai
male
Professor
(210016) Nanjing University of Aeronautics and Astronautics Tel:
Email: njnhhdai@jlonline.com
Jiazun Dai
male
Professor
(210016) School of Sciences, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Tel: (25) 4892681 (H)
Email: djzfs@dns.nuaa.edu.cn
Wenyu Sun
male
Professor
(210097) School of Mathematics and Computer science,Nanjing Normal University, Tel:
Email: wysun@pine.njnu.edu.cn
Chong Li
male
Professor
(210096) Department of Applied Mathematics, Southeast University, Nanjing Tel: (25) 3792315
Email: cli@seu.edu.cn
Zhizhong Sun
male
Professor
(210096) Department of Applied Mathematics, Southeast University, Nanjing Tel: (25) 3793725
Email: zzsun@seu.edu.cn
Jinxi Zhao
male
Professor
Department of Computer Science, Nanjing University Tel: (25) 3592767
Email: jxzhao@netra.nju.edu.cn
Dazheng Lin
male
Professor
(610039) Sichuan Institute of Technology, Tel: (28) 7721322
Email: lin_dzh@china.com
Zhirang Zhang
male
Professor
(610041) Department of Computer Science, Chengdu University of Information Technology, Sichuan, Chengdu Tel: (28) 5433512(O); 5533779(H)
Email: zhrazh@263.net
Tingzhu Huang
male
Profeeosr
Department of Applied Mathematics, University of Electronic Science and Technology of China, Sichuan Tel: (28)3202637
Email: tzhuang@utstc.edu.cn
Xiaoping Xie
male
Professor
School of Mathematics, Sichuan University Tel: (28) 5417114
Email: xiaopingxie@263.net
Dadi Yang
male
Associate Professor
(400044) School of science, Chongqing University Tel: (23) 65102521(H); 65103906
Email: ddyang@cqu.edu.cn
Jinru Chen
male
Associate Professor
(210097) Nanjing Normal University Tel: (25) 3598129(O) 6204367(H)
Email: jrchen@pine.njnu.edu.cn
Xingmei Xue
male
Associate Professor
(210096) Department of Applied Mathematics, Southeast University, Nanjing Tel: (25) 3792315
Email: xmxue@seu.edu.cn
Kun Luo
male
Lecturer
School of Mathematics, Sichuan University Tel:
Email:
Wei Wang
female
Assistant Professor
(210097) School of Mathematics and Computer science,Nanjing Normal University, Tel: (25) 3730393(H)
Email: canna@pine.njnu.edu.cn
Jun Mu
female
Assistant Professor
School of Science, Sichuan University Tel:
Email:
Sheng Zhang
male
Master student
210097 School of Mathematics and Computer science,Nanjing Normal University Tel: (25) 3590179
Email:
Zhijian Ju
male
210095 Research Office of Mathematics, Nanjing Agricultural University Tel:
Email:
Go to Top
 
Hunan,Henan
Name
Gender
Position
Address Tel/Email
ChuanMiao Chen
male
Professor
(410081) Hunan Normal University Tel:(731) 8871806
Email: Cmchen@mail.hunnu.edu.cn
Anping Liao
male
Professor
(410081) Hunan Normal University Tel:(731) 8871601
Email: lap@hunan.edu.cn
Huiyun Quan
male
Professor
(410081) College of Science, Hunan Normal University Tel:(731) 8872670
Email:
Qiding Zhu
male
Professor
(410081) College of Science, Hunan Normal University Tel:
Email: qdzhu@sparc2.hunnu.edu.cn
Lei Zhang
male
Professor
410012 Hunan provience computer center Tel:(731) 8824222
Email:
Shuzi Zhou
male
Professor
(410082) Department of Mathematics, College of Science, Hunan University Tel:(731) 8822318
Email: szzhou@hunu.edu.cn
Xiyan Hu
male
Professor
(410082) Department of Engineering Mathematics, Hunan University Tel:(731) 8822889
Email:
Zengrong Jiang
male
Professor
(410073) Department of Mathematics, National University of Defense Technology, Changsha City, Hunan Province Tel:(731) 4506714
Email:
Yanping Chen
female
Professor
(411105) Department of Mathematics, Xiangtan University Tel:(732) 8292377
Email: ypchen@xtu.edu.cn
Yunqing Huang
male
Professor
(411105) Department of Mathematics, Xiangtan University Tel:(732) 8292377
Email: huangyq@xtu.edu.cn
Shoufo Li
male
Professor
(411105) Department of Mathematics, Xiangtan University Tel:(732) 8292340(H); 8292742(H)
Email: lisf@xtu.edu.cn
Jianzhou Liu
male
Professor
(411105) Department of Mathematics, Xiangtan University Tel:(732) 8292320
Email:
Shi Shu
male
Professor
(411105) Department of Mathematics, Xiangtan University Tel:(732) 2370216
Email: shushi@xtu.edu.cn
Shaochun Chen
male
Professor
(450052) Department of Mathematics, Zhengzhou University, Henan Province Tel:(371) 7763468(H) 7762672
Email: shchchen@china.com
Mingshu Ma
male
Professor
(453002) Department of Mathematics, Henan Normal University Tel:(373) 3326268
Email:
Changqing Zhu
male
Associate Professor
(450052) PLA Technical College of Surveying and Mapping, Zhengzhou, Henan Tel:(371)7446844 -35198
Email: zhucq@public2.zz.ha.cn
Bichun Zhang
male
Engineeror
(410082) Department of Mathematics, Hunan University Tel:(731) 8822318
Email:
Chuanxiu Ma
male
Lecturer
(410082) College of Mathematics and Econometrics, Hunan University Tel:(731) 8823800
Email: lkg1994@sina.com
Xiongqiang Zhao
male
section chief
(410081) Hunan Normal University Tel:(731) 8872670
Email:
Chunguang Li
male
Post Ph.D.
(450052 ) Department of Mathematics, Zhengzhou University, Henan Province Tel:
Email:
Dongyang Shi
male
Ph.D
(450052 ) Department of Mathematics, Zhengzhou University, Henan Province Tel:(371)7763201(O)
Email: mathzzu@public2.zz.ha.cn
Go to Top
 
Liaoning,Lanzhou
Name
Gender
Position
Address Tel/Email
Zhongxiao Jia
male
Professor
(116023) Department of Engineering Mathematics, Dalian University of Techology Tel: (411) 4709559
Email: Zxjia@dlut.edu.cn
Wei Wu
male
Professor
(116023) Department of Mathematics, Dalian University of Techology Tel: (411) 4708984
Email: wuweiw@dlut.edu.cn
Guizhi Chen
female
Ph.D student
(116023) Department of Engineering Mathematics, Dalian University of Techology Tel: (411) 4687182
Email:
Shaoqiang Feng
male
Ph.D student
(116023) Department of Engineering Mathematics, Dalian University of Techology Tel: (411) 4701271
Email:
Rendong Ge
male
Associate Professor
(116600 ) Bisic Department, Dalian Nationalities University Tel: ( 411) 7612616-3212
Email:
Wenbao Gu
male
Associate Professor
(114002) Anshan Iron and Steel College, Liaoning Tel: (412) 5597351
Email:
Yingxin Yu
male
Associate Professor
(114002) Anshan Iron and Steel College, Liaoning Tel: (412) 5597514
Email:
Tie Zhang
male
Associate Professor
(110006) Department of Mathematics, Northeastern University, Shenyang City Tel:
Email: Zhangtie@netscape.net
Yandong Chu
male
Professor
(730070) Department of Basic Science, Lanzhou Railway College Tel: (931) 4938615
Email: jcbzr@lzri.edu.cn
Yujiang Wu
male
Professor
(730000) Department of Mathematics, Lanzhou University Tel: (931) 8913055
Email: myjaw@lzu.edu.cn
Jianming Jin
male
Associate Professor
(730070) Computer center, Northwest Normal University Tel: (931)7668336
Email:
Yingxiang Chang
female
Associate Professor
(730070) Lanzhou Jiaotong University Tel: (931) 4938508
Email:
Baosheng Kang
male
(710069 ) Department of Mathematics, Northwest University Tel:
Email:
Go to Top
 
Fujian,Zhenjiang
Name
Gender
Position
Address Tel/Email
Chuandan Chen
male
Professor
(361005) Department of Mathematics, Xiamen University, Fujian Province Tel: (592) 2187502
Email:
Linzhang Lu
male
Professor
(361005) Department of Mathematics, Xiamen University, Fujian Province Tel: (592) 2181657
Email: lzlu@jingxian.xmu.edu.cn
Chuanju Xu
male
Professor
(361005) Department of Mathematics, Xiamen University, Fujian Province Tel: (592) 2187223
Email: cjxu@xmu.edu.cn
Pinghui Zhuang
male
Associate Professor
(361005) Department of Mathematics, Xiamen University, Fujian Province Tel:
Email:
Lu Lin
female
Professor
(361005) Department of Mathematics, Xiamen University, Fujian Province Tel: (592) 2187210
Email:
Yumin Lin
male
Engineer
(361005) Department of Mathematics, Xiamen University, Fujian Province Tel: (592) 2182927
Email: cjxu@xmu.edu.cn
Ming He
male
Master
(361005) Department of Mathematics, Xiamen University, Fujian Province Tel: (592) 2187223
Email:
Fenghui Huang
female
Master
(361005) Department of Mathematics, Xiamen University, Fujian Province Tel:
Email:
Zhangmei Hong
female
Master
(361005) Department of Mathematics, Xiamen University, Fujian Province Tel:
Email:
Fei Ma
male
Master
(361005) Department of Mathematics, Xiamen University, Fujian Province Tel:
Email:
Gang Li
male
Master
(361005) Department of Mathematics, Xiamen University, Fujian Province Tel:
Email:
Duangong Wu
male
Professor
(361021) Jimei University, Fujian Province Tel: (592) 6181180
Email:
Xi Lin
male
Professor
(361021) Jimei University, Fujian Province Tel: (592) 6180340
Email:
Zhenyue Zhang
male
Professor
(361021) Jimei University, Fujian Province Tel: (571)7991642
Email: zyzhang@math.zju.edu.cn
Zongqi Liang
male
Associate Professor
(361021) Jimei University, Fujian Province Tel: (592) 6182719
Email:
Licai Chu
male
Lecturer
(361021) Jimei University, Fujian Province Tel: (592) 6182603
Email:
Jinchuan Zhang
male
Associate Professor
(362000) Department of Mathematics, Quanzhou Normal University Tel: (595) 2854786
Email:
Ji Chen
male
Lecturer
(310027) Department of Mathematics, Ningbo University, Zhejiang Province Tel: (574) 7605245
Email: ji23@263.net
Heyu Wang
male
Master
(310028) Department of Mathematics, Zhe Jiang University Tel: (571) 88273364
Email: wangheyu@mail.hz.zj.cn
Xuefen Chen
female
Master
(361021) Hangzhou Applied Engineering and Techonlogy College Tel: (571) 5022850
Email: lakegirl@etang.com
Go to Top
 
Guangdong,Jilin
Name
Gender
Position
Address Tel/Email
Zhongying Chen
male
Professor
(510275) School of Mathematics and Computational Science, Sun Yat-sen University Tel: (20) 84034226
Email: Insczy@zsulink.zsu.edu.cn
Yongdong Zhang
male
Lecturer
(510275) School of Mathematics and Computational Science, Sun Yat-sen University Tel: (20) 84039063
Email: lnszyd@zsu.edu.cn
Feng Lu
male
Ph.D student
(510275) School of Mathematics and Computational Science, Sun Yat-sen University Tel: (20) 84112034
Email: Paullu@163.net
Lvtai Guan
male
Professor
(510275) School of Mathematics and Computational Science, Sun Yat-sen University
Email:
Zhuzhu Wu
female
Associate Professor
(512023) Department of Computer, Shaoguan University Tel: (751) 8865449(H)
Email:
Xiaoshan Chen
male
Master
student
South China Normal University Tel: 13640248367
Email: cxs333@21cn.com
Wenping Zeng
male
Professor
Department of Mathematics, Huaqiao University Tel: (595)2691293
Email:
Zhibing Chen
male
Professor
Department of Education, Shenzhen University Tel: (755) 6535115
Email:
Chen Xu
male
Ph.D student
Tel: (755) 6537041; 6536228
Email:
Guochen Feng
male
Professor
(132012) School of Mathematics, Jilin University, Changchun City Tel: (431) 8948370
Email:
Qingchun Li
male
Professor
(132013) Normal College, Beihua University, Jilin Tel: (432) 4602456
Email:
Ronghua Li
male
Professor
(130023) Department of Mathematics , Jilin University
Email: lrh@mail.jlu.edu.cn
You Gao
male
Associate Professor
(132012) Basic Department, Northest China Institute of Electric Power Engineering, Jilin City, Jilin Province Tel: (432) 4893274
Email: gaoyou@public.jl.jl.cn
Yonghai Li
male
Associate Professor
(130023) Department of Mathematics, Jilin University Tel: (431) 5631478
Email: liyh@math08.math.ac.cn
Bo Liu
male
Associate Professor
(130023) Department of Mathematics, Jilin University Tel: (431) 5628201(H)
Email:
Mingxian Pang
male
Professor
(132013) Department of Mathematics, Teachers College, Beihua University, Jilin Tel: (432) 4602125; 4602669
Email:
Guochen Feng
male
Professor
(130012 ) School of Mathematics, Jilin University Tel:
Email:
Yunshi Zhou
male
Professor
(130023) Institute of Mathematics Tel: (431) 8927150
Email: zys@public.cc.jl.cn
Haijun Wu
male
Lecturer
Department of Mathematics, Jilin University Tel: (431) 5172091
Email:
Fengqi Qin
male
Associate Professor
Changchun College of Air Force Tel: (431) 5305180
Email:
Zheng Kuang
male
Associate Professor
(150001) Department of Mathematics, Harbin Institute Technology Tel: (451) 6415114
Email: kuangzh@hope.hit.edu.cn
Huanping Liu
male
Associate Professor
(150080) Department of Computer, Harbin Normal University Tel: (451) 6329854
Email:
Xiaoyan Liu
female
Ph.D student
(130023) Jilin University
Email: dafhgk@public.cc.ji.cn
Xueshen Liu
male
Ph.D student
(130023) Jinlin University
Email: xueshen@cc.cngb.com
Go to Top

 


Back to the CSCM home page.